Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego  (CAPD)

To zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu).Trudności więc dotyczą przetwarzania dźwięków na poziomie centralnym przy prawidłowym słyszeniu. 

Osoba z CAPD nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego pomimo prawidłowego jego odbioru w strukturach obwodowych. 

Zaburzone jest przetwarzanie dźwięków a nie słyszenie !

Z badań przeprowadzonych na dzieciach w Polsce wynika, że od 5-7% z nich boryka się z problemem zaburzonego przetwarzania dźwięków. Przejawia się to trudnościami w nauce (czytanie i pisanie), zaburzeniami artykulacji, trudnościami  językowymi, opóźnieniem w rozwoju mowy i współistniejącymi zaburzeniami emocjonalnymi. 

Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowana występują zaburzenia przetwarzania słuchowego. 

Symptomy wskazujące na możliwość wystąpienia CAPD:

- trudności ze słyszeniem w hałaśliwym środowisku lub podczas rozmowy telefonicznej

- trudności ze zrozumieniem wypowiedzi, gdy przeszkadzają inne dźwięki ( hałas powoduje rozbicie płynącej kanałem słuchowym informacji na niezrozumiałe fragmenty)

- problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega głos

- nadwrażliwość na dźwięki

- trudności w skupieniu uwagi na konkretnym bodźcu, zwłaszcza w hałasie

- trudności z wykonaniem zadań na podstawie kilkuetapowych poleceń

- kłopoty ze zrozumieniem dłuższych rozmów, poleceń czy instrukcji słownych pomimo „uważnego” słuchania 

- trudności z zapamiętaniem informacji przekazanej słownie

- trudności z szybkim reagowaniem na polecenia przekazane kanałem słuchowym 

- mylenie podobnie brzmiących słów

- problemy z nauką języków obcych i poznawaniem nowego słownictwa

- trudności z dobrą organizacją w zakresie nawet dobrze znanych swoich obowiązków

- trudności z czytaniem, pisaniem i mową

- trudności w zakresie utrzymania uwagi słuchowej

-męczliwość , wyłączanie się