Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow

Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow - neurorehabilitacja wyższych funkcji słuchowych w Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego.


To pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony on-line. Program pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – terapia prowadzona jest w domu pacjenta pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.
Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow  umożliwia poprawę sprawności wyższych funkcji słuchowych. Program ten został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i neurologopedii w celu usprawnienia możliwości komunikowania się i uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe.

Trening Słuchowy Neuroflow usprawnia procesy słuchania i rozumienia u dzieci z APD powodując, że ich uwaga i koncentracja słuchowa stają się procesem bardziej zautomatyzowanym a nie wyuczonym i obciążającym. 

Co to są zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) ?
APD  określa się jako niemożność pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994) Upraszczając można powiedzieć, że w tym zaburzeniu "mózg nie potrafi poradzić sobie z przetworzeniem tego co przekazało ucho". Zaburzenie to wyklucza niedosłuch - dotyka dzieci, które mają dobre wyniki badania słuchu. Co ciekawe dzieci z APD niejednokrotnie słyszą nawet bardzo ciche dźwięki, a mimo to mają kłopoty ze zrozumieniem mowy w hałasie i koncentracją uwagi słuchowej.  
Zaburzenia te obserwowane są u dzieci, które:
- mają kłopoty w nauce (dysleksję) na podłożu słuchowym
- miały opóźniony rozwój mowy, lub długo utrzymującą się wadę wymowy
- robią wrażenie, że nie rozumieją poleceń i nie zawsze słyszą co się do nich mówi
- zachowują się jak dzieci z niedosłuchem


Kiedy podejrzewamy APD u dziecka?
 Kiedy pomimo prawidłowej inteligencji dziecko prezentuje poniższe objawy:
- trudności w rozumieniu mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie
- myli podobnie brzmiące wyrazy
- ma problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej
- ma trudności w zrozumieniu kilkuetapowych poleceń, wypowiedzi lub opowiadań
- wyłącza się i wykazuje objawy zmęczenia przy długotrwałym słuchaniu
- ma kłopoty z zapamiętywaniem informacji przekazanej kanałem słuchowym

Postępowanie diagnostyczne w ATS Neuroflow
Diagnoza opiera się na testach psychoakustycznych, które pozwalają ocenić sprawność przetwarzania słuchowego. Badanie odbywa się na platformie diagnostyczno- terapeutycznej APD- Medical.

Testy wyższych funkcji słuchowych:
1. Testy rozumienia mowy utrudnionej (sprawność rozumienia w hałasie)
2. Testy oceniające integracją i separację międzyuszną (testy rozdzielnouszne)
3. Testy oceniające czasowe aspekty słyszenia i krótkotrwałą pamięć słuchową.
Na ich podstawie  można jednoznacznie stwierdzić, czy dziecko boryka się z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i dobrać odpowiedni program terapeutyczny zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.  

Zaletą Neuroflow ATS jest możliwość prowadzenia treningu w warunkach domowych pod nadzorem początkowo terapeuty, a później  rodziców.
- Program pozwala ćwiczyć rozumienie mowy w obecności różnych dystraktorów   
- Program dostosowuje stosunek sygnału do szumu na bieżąco w trakcie ćwiczeń dziecka
- Dziecko uczy się koncentracji i uwagi słuchowej w trakcie wysłuchiwania ciekawych wierszy czy opowiadań
- Dziecko doskonali umiejętność aktywnego słuchania ze zrozumieniem
- Dziecko uczy się kierowania uwagi na podany bodziec słuchowy
- Dziecko ćwiczy pamięć i uwagę słuchową


Jak w praktyce przebiega trening?
Neuroflow Terapia ATS®  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.


1.    Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem rodziców.
2.    Podzielony jest na trzy etapy, trwające około 8 tygodni każdy
3.    Każdy etap  treningu słuchowego  poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.
4.    Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 15-20 min. Cały trening zawiera około 72 sesji terapeutycznych
5.    Diagnozy prowadzą providerzy  Neuroflow ATS®, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające pracy metodą Neuroflow  ATS®

Opłatę za terapię, która odbywa się on-line w domu dziecka wnoszą rodzice bezpośrednio na konto Administratora firmy APD-Medical.

Cena za I etap terapii - 270 zł, za II etap terapii - 260 zł, za III etap terapii - 250 zł

 

Efekty Aktywnego Treningu Słuchowego
- Lepsza wyrazistość mowy
- Podwyższenie możliwości słuchowych, lepsza autokontrola słuchowa (niezwykle ważna przy wdrażaniu poprawnej wymowy do spontaniczności)
- Dłuższa uwaga
- Poprawa w zakresie pamięci słuchowej
- Poprawa w zakresie prozodii mowy (melodia, akcent, intonacja)
- Uspokojenie (emocjonalne oraz w zakresie ciała - mniej współruchów)
- Lepsze wyniki w nauce wynikające z większych możliwości słuchowych dziecka