Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow – neurorehabilitacja wyższych funkcji słuchowych w Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego.

To pierwszy w Polsce interaktywny trening wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego prowadzony on-line. Program pozwala na dostosowanie terapii do potrzeb dziecka i możliwości rodziców – terapia prowadzona jest w domu pacjenta pod kontrolą rodzica lub w gabinecie terapeuty.

Aktywny Trening Słuchowy usprawnia procesy słuchania i rozumienia u dzieci z APD powodując, że ich uwaga i koncentracja słuchowa stają się procesem bardziej zautomatyzowanym a nie wyuczonym i obciążającym.

Trening Słuchowy Neuroflow  umożliwia poprawę sprawności wyższych funkcji słuchowych. Program ten został opracowany na podstawie najnowszych badań naukowych z obszaru neurorehabilitacji, audiologii i neurologopedii w celu usprawnienia możliwości komunikowania się i uczenia się w oparciu o bodźce słuchowe.

Co to są zaburzenia przetwarzania słuchowego (APD) ?

APD  określa się jako niemożność pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych (Katz, 1994) Upraszczając można powiedzieć, że w tym zaburzeniu „mózg nie potrafi poradzić sobie z przetworzeniem tego co przekazało ucho”. Zaburzenie to wyklucza niedosłuch – dotyka dzieci, które mają dobre wyniki badania słuchu. Co ciekawe dzieci z APD niejednokrotnie słyszą nawet bardzo ciche dźwięki, a mimo to mają kłopoty ze zrozumieniem mowy w hałasie i koncentracją uwagi słuchowej.  
Zaburzenia te obserwowane są u dzieci, które:

 • mają kłopoty w nauce (dysleksję) na podłożu słuchowym
 • miały opóźniony rozwój mowy, lub długo utrzymującą się wadę wymowy
 • robią wrażenie, że nie rozumieją poleceń i nie zawsze słyszą co się do nich mówi
 • zachowują się jak dzieci z niedosłuchem

Kiedy podejrzewamy APD u dziecka?

Kiedy pomimo prawidłowej inteligencji dziecko prezentuje poniższe objawy:

 • trudności w rozumieniu mowy w pomieszczeniach o dużym pogłosie
 • myli podobnie brzmiące wyrazy
 • ma problemy z dłuższym utrzymaniem uwagi i koncentracji słuchowej
 • ma trudności w zrozumieniu kilkuetapowych poleceń, wypowiedzi lub opowiadań
 • wyłącza się i wykazuje objawy zmęczenia przy długotrwałym słuchaniu
 • ma kłopoty z zapamiętywaniem informacji przekazanej kanałem słuchowym

Postępowanie diagnostyczne w ATS Neuroflow

Diagnoza opiera się na testach psychoakustycznych, które pozwalają ocenić sprawność przetwarzania słuchowego. Badanie odbywa się na platformie diagnostyczno- terapeutycznej APD- Medical.

Testy wyższych funkcji słuchowych:

 1. Testy rozumienia mowy utrudnionej (sprawność rozumienia w hałasie)
 2. Testy oceniające integracją i separację międzyuszną (testy rozdzielnouszne)
 3. Testy oceniające czasowe aspekty słyszenia i krótkotrwałą pamięć słuchową.

Na ich podstawie  można jednoznacznie stwierdzić, czy dziecko boryka się z zaburzeniami przetwarzania słuchowego i dobrać odpowiedni program terapeutyczny zgodnie z przeprowadzoną diagnozą.  

Zaletą Neuroflow ATS jest możliwość prowadzenia treningu w warunkach domowych pod nadzorem początkowo terapeuty, a później  rodziców.

 • Program pozwala ćwiczyć rozumienie mowy w obecności różnych dystraktorów. 
 • Program dostosowuje stosunek sygnału do szumu na bieżąco w trakcie ćwiczeń dziecka.
 • Dziecko uczy się koncentracji i uwagi słuchowej w trakcie wysłuchiwania ciekawych wierszy czy opowiadań.
 • Dziecko doskonali umiejętność aktywnego słuchania ze zrozumieniem.
 • Dziecko uczy się kierowania uwagi na podany bodziec słuchowy do konkretnego ucha.
 • Dziecko ćwiczy pamięć i uwagę słuchową.

Jak w praktyce przebiega trening?

Neuroflow Terapia ATS®  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

 1. Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem rodziców.
 2. Podzielony jest na trzy etapy, trwające około 8 tygodni każdy. W razie potrzeby istnieje możliwość wydłużenia czasu terapii.
 3. Każdy etap  treningu słuchowego  poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program terapeutyczny.
 4. Sesje terapeutyczne mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 15-20 min. Cały trening zawiera około 72 sesji terapeutycznych
 5. Diagnozy prowadzą providerzy  Neuroflow ATS®, którzy ukończyli specjalistyczne szkolenie, uprawniające pracy metodą Neuroflow  ATS®

Opłatę za terapię, która odbywa się on-line w domu dziecka wnoszą rodzice bezpośrednio na konto Administratora firmy APD-Medical.

 • Cena za I etap terapii – 470 zł
 • za II etap terapii – 460 zł
 • za III etap terapii – 450 zł

Efekty Aktywnego Treningu Słuchowego

 • Lepsza wyrazistość mowy.
 • Podwyższenie możliwości słuchowych, lepsza autokontrola słuchowa (niezwykle ważna przy wdrażaniu poprawnej wymowy do spontaniczności)
 • Dłuższa uwaga
 • Poprawa w zakresie pamięci słuchowej w procesie nauki.
 • Poprawa w zakresie prozodii mowy (melodia, akcent, intonacja)
 • Uspokojenie (emocjonalne oraz w zakresie ciała – mniej współruchów)
 • Lepsze wyniki w nauce wynikające z większych możliwości słuchowych dziecka.

W celu umówienia wizyty, prosimy o kontakt telefoniczny.